Kehitämme tuulivoimapuistoja

Huolehdimme koko hankkeen toteutuksesta läheisessä yhteistyössä maanomistajien kanssa – ensi tapaamisesta, läpi koko luvitusvaiheen aina valmiiden tuuliturbiinien tuotantoon asti.

Uusiutuva energia on meille sydämen asia

Vihreä sähkö on tulevaisuutta ja tuulivoima on tärkeä osa Suomen ympäristö- ja energiatavoitteita. Maanomistajilla on erinomainen mahdollisuus tukea energiahuoltoa ja samalla saada pitkäaikaista ja varmaa tuottoa omaisuudelle.

Olemme sekä paikallisia että globaaleja

Meitä kutsutaan Galileoksi, mutta yhtiömme varsinainen nimi on Galileo Vihreä Energia Oy (Suomessa) ja GGE Nordics Sweden AB (muissa pohjoismaissa). Olemme osa eurooppalaista Galileo Green Energy-konsenia, jonka pääkonttori on Zurichissä, Sveitsissä. Galileo-konserni on johtava globaali uusiutuvan energian toimija, jonka näkökulma on aina paikallinen. Kattava tieto paikallisista olosuhteista on tärkeää hankkeittemme onnistumiselle.

Meiltä löytyy kaikki tarvittava

Galileon työntekijät ovat kokeneita alan asiantuntijoita ja hankepäällikköjä. Yhtiöllä on hankkeiden johtamiseen vaadittava osaaminen ja paikallistuntemus. Luotamme erityisasiantuntijoihin esimerkiksi ympäristö- ja luontokartoituksissa, sekä lupaprosesseissa. Rakennusvaiheessa ja tuotannon aikana pyrimme yhteistyöhön paikallisyrittäjien kanssa. Rahoituksen osalta omistajamme ovat taloudellisesti hyvin vahvoja.

Vindenergi i Sverige.

Näin se etenee

Meille hankkeen etenemisessä on kyse koko projektin elinkaaren pituisesta kumppanuudesta. Me otamme vetovastuun ja teemme työn maanomistajien puolesta. Sopimukset ovat seikkaperäiset ja ainoa maanomistajalta vaadittava panostus on osallistuminen tapaamisiin.

 1. Kartoitus

 2. Luvittaminen

 3. Rakentaminen

 4. tuotanto

Möjlighet för vinkraftsutbyggnad.

1. Kartoitamme mahdollisuuksia tuottaa fossiilivapaata energiaa

Aluksi paikannamme maantieteellisistä ja ilmastotietokannoista alueita, joilla on edellytyksiä uudenaikaisten markkinaehtoisten tuulipuistojen toteutukseen.

Maan-omistajien ja viranomaisten kanssa avaamme keskustelun mahdollisuudesta toteuttaa hanke, ja kartoitamme yhteistyön mahdollisuuksia. Sovittujen sopimusten mukaisesti voimme käynnistää alueella tarvittavia tutkimuksia, kuten luontokartoituksia. Myös tuulimittauksia voidaan käynnistää jo tässä vaiheessa.

Tillståndsprocess och arrendeavtal.

2. Luvittaminen vaihe vaiheelta

Tässä vaiheessa tehdään tarvittavat tutkimukset ja hakemukset, ja järjestetään yhteydet kaikkiin asianosaisiin. Tutkimusten tulokset kuvataan ympäristövaikutusten arvioinnissa ja maankäytön kaavahakemuksissa ja muissa vaadittavissa selvityksissä ja hakemuksissa. Samaan aikaan suoritetaan tuulimittauksia ja tehdään tuotantoanalyysejä.

Tuulivoimapuiston rakentamiseen vaadittavat maankäyttölupien edellytykset vaihtelevat alueittain ja hankealueen koon mukaan. Seuraamme vaadittavia viranomais- ja yhteistyömenettelyjä tarkasti, jotta paikalliset olosuhteet ja vaatimukset, sekä paikallisen väestön ja elinkeinojen tarpeet tulevat varmasti otettua huomioon.

Tavoitteena maanvuokrasopimuksissa on tuulivoimaloiden 35 vuoden toiminnallinen tuotantoaika. Tämän lisäksi hankekehitysvaihe taustatutkimuksineen saattaa viedä useita vuosia. Hankepäällikkömme on yhteyshenkilö kaikille sidosryhmille ja hän huolehtii hankkeen etenemisestä koko luvitusvaiheen ajan.

Vindparkens konstruktionsfas.

3. Rakentaminen aloitetaan

Käytämme urakoitsijoita rakentamaan teitä, asentamaan maakaapeleita, toimittamaan voimaloiden osia ja lopulta pystyttämään varsinaiset voimalat. Rakennusvaihe suunnitellaan erityisen tarkasti ja se kestää alusta loppuun tavallisesti kaksi vuotta. Talvi saattaa olla Suomessa haasteellinen rakentamisen ajankohta. Isoissa tuulipuistoissa rakentaminen saatetaan tehdä alueellisesti vaiheittain. 

Drift och underhåll av vindturbiner.

4. Tuotanto käyntiin

Tavoitteena on 35 vuoden tuulivoimaloiden käyttöaika. Se on aika, jonka suunnittelemme tuulipuiston tuottavan uusiutuvaa energiaa ja olevan taloudellisesti kannattavaa meille kaikille. Se tarkoittaa hyvää tuottoa myös maanomistajille, sähkön riittävyyttä kaikille ja puhtaampaa hengitysilmaa.

Kun tuulivoimaloiden käyttöikä lähenee loppuaan, siitä tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen. Voimaloiden purkuvaiheessa tuulivoimalat puretaan ja kuljetetaan pois. Maaperä ennallistetaan sovitusti määräysten mukaan. Tästä vastaa hankeyhtiö ja sen omistaja. Toteutus varmistetaan sopimuksellisesti purkuvakuudella, jonka tehtävä on kattaa purkukustannukset ja varmistaa asiallinen toiminnan päättyminen.

Työ tuulivoiman parissa on työtä tulevien sukupolvien hyväksi. Se on mielekästä.

Mikko Niininen, Galileo

Tuulivoima Suomessa

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan mukaan Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta. Se on haasteellinen tavoite kasvavan sähkönkulutuksen aikana. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kestäviä ja uusiutuvia energialähteitä. Suomessa olosuhteet mahdollistavat tuulivoimaloiden rakentamisen useilla laajoilla alueilla. Suomessa on myös hyvä infrastruktuuri,  tiestö ja sähköverkko, sekä kehittynyt luvitus- ja yhteiskuntajärjestelmä. Tätä taustaa vasten Suomi, kuten muutkin Pohjoismaat, on erittäin soveltuva maa tuulivoiman tuotantoon.

Vindkraften bidrar till energiomställningen.

Tulevaisuus on fossiilivapaa

Sähkön kulutuksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi. Samaan aikaan elinkaarensa loppupuolella olevia tuotantomuotoja ja voimaloita tulisi korvata uudella.

Tuulivoiman osuuden sähköntuotannosta ennustetaan kasvavan merkittävästi ja tuulivoiman rakentaminen onkin Suomessa täydessä vauhdissa. Vuonna 2022 Suomen sähkön kokonaistuotannosta 14,1 % oli tuulivoimaa. Tuulivoiman osuuden sähköntuotannosta ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Uusiutuva energia vapauttaa Suomea tuontiriippuvuudesta ja sitä kautta polttoaineiden saatavuushäiriöistä ja markkinahintavaihteluista. Tuulivoima on aina paikallinen ja puhdas tuotantomuoto.

Tulevaisuudessa vetytalous saattaa muuttaa merkittävästi sähköntarvetta ja sähkömarkkinoita.

Sähkön tuotanto ja tuonti

Suomen sähköntuotanto energialähteittäin ja tuonti vuonna 2022, 82 TWh

 • 29,7 % ydinvoima
 • 16,3 % vesivoima
 • 15,3 % tuontisähkö
 • 14,1% tuulivoima
 • 14,8 % biomassa
 • 4,7% kivihiili
 • 2,1% turve
 • 1,3% maakaasu
 • 1,0% jäte
 • 0,5% aurinkovoima
 • 0,2% öljy

Lähde: Energioteollisuus

Tuuli- ja vesivoima on hyvä yhdistelmä

Noin 60 prosenttia tuulivoimasähköstä tuotetaan vuoden kuuden kylmimmän kuukauden aikana, jolloin tuulee eniten ja sähkönkulutus on korkeimmillaan. Muut uusiutuvat tuotantomuodot kuten bioenergia ja aurinkosähkö täydentävät myös kestävän sähköntuotannon kokonaisuutta. Vesivoima sopii hyvin yhteen uusiutuvan sähköntuotannon kanssa. Vettä voidaan varastoida altaisiin tuulisina aikoina ja vapauttaa tarvittaessa nopeastikin. Sähköntuotannossa vesivoimalla katetaan yli kaksi kolmasosaa kulutusta vastaavasta säätövoiman tarpeesta. 

Kuva osoittaa vuoden 2022 tuotantokapasiteetin, eli laitosten maksimitehon.

Sähkön tuotantokapasiteetti 2021, 18,4 GW

 • 15,3 % ydinvoima
 • 17,7 % vesivoima
 • 17,4 % tuulivoima
 • 14,3 % biopolttoaineet
 • 7,4 % kivihiili
 • 7,3 % turve
 • 9,8 % maakaasu
 • 1,2 % jäte
 • 2,2 % aurinkovoima
 • 7,1 % öljy
 • 0,2 % muut

Lähde: Energiavirasto